ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ

 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

 

от 28 юли 2006 година

 

относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистема „Подвижен състав – товарни вагони” от трансевропейската конвенционална железопътна система

 

(нотифицирано под № С (2006) 3345)

 

(Текст от значение за ЕИП)

 

(2006/861/ЕО)

 

4.2.8. ПОДДРЪЖКА: ПЛАН ЗА ПОДДРЪЖКА

 

Всички дейности по поддръжката на подвижния състав трябва да бъдат извършвани в съответствие с разпоредбите на настоящата ТСОС.

 

Операциите по поддръжката трябва да бъдат провеждани в съответствие с план за поддръжката подвижния състав.

 

Планът за поддръжката трябва да бъде управляван в съответствие с разпоредбите на настоящата ТСОС.

 

След предоставяне от доставчика на подвижния състав и след неговото приемане трябва да бъда определен отговорен орган или екип за поддръжката на подвижния състав и управлението на плана за поддръжката.

 

Регистърът на инфраструктурата поддържан от всяка държава-членка посочва органа или екипа за поддръжката на подвижния състав и управлението на плана за поддръжката.

 

4.2.8.1. Определение, съдържания и критерии на плана за поддръжка

 

4.2.8.1.1.1. План за поддръжка

 

Планът за поддръжката се предоставя заедно с подвижния състав, подложен на проверка, както е определено в раздел 6.2.2.3. от настоящата ТСОС преди пускането му в експлоатация.

 

Настоящият член уточнява критериите, които следва да бъдат използвани за проверката на плана за поддръжката.

 

Планът за поддръжка съдържа:

 

- Досието за представяне на концепцията на подвижния състав.

 

Това досие съдържа описание на методите използвани за планирането на поддръжката, описва изпитванията, проучванията, извършените изчисления, представя необходимите данни използвани за целта и представя обяснения за техния произход.

 

Досието съдържа:

 

- Описанието на организацията, отговаряща за проучването на поддръжката.

- Прецедентите, принципите и методите, използвани за проектирането и поддръжката на возилото.

- Профилите за използване на возилото (пределни стойности на текущата експлоатация на возилото (km/месец, климатични ограничения, разрешени видове товари...), които са взети предвид за планирането на поддръжката).

- Изпитванията, проучванията и извършените изчисления,

- Съответните данни използвани за планирането на поддръжката и произхода на тези данни (натрупан опит, изпитвания и т.н.).

- Отговорността и проследяемостта на процеса на проектиране (имена, квалификация, позиция на автора и на лицето одобрило всеки един документ).

- Документацията за поддръжката.

 

Документацията за поддръжката съдържа всички документи необходими за извършване на управлението и изпълнението на поддръжката на возилото.

 

Тази документация се състои от следните елементи:

 

- Органично/функционално описание (структура тип разбивка).

 

Структурата тип разбивка определя пределните стойности на товарния вагон като изброява всички елементи от неговата структура чрез използване на подходяща номерация на различни нива, за да могат да бъдат разграничени връзките, съществуващи между различните елементи на подвижния състав. Последният елемент, идентифициран в една поредица, трябва да бъде заменяем елемент.

 

- Списък на резервните части

 

Този списък съдържа техническите описания на резервните части (заменяеми елементи), като позволява идентифицирането и придобиването на правилните резервни части.

 

-         Подходящи пределни стойности за безопасност/оперативна съвместимост.

 

За безопасността/оперативната съвместимост на съответните съставни елементи и части този документ трябва да представя измеримите пределни стойности, които не трябва да бъдат превишавани по време на експлоатация (включително експлоатация при авариен режим).

 

-         Законови задължения.

 

Някои от съставните елементи или системи са подчинени на определени законови изисквания (например резервоарите на спирачната система, цистерните с опасни товари и др.). Тези законови изисквания трябва да бъдат изброени.

 

- План за поддръжка

- списък, програма и критерии за планираните операции по превантивна поддръжка,

- списък и критерии за условните операции по превантивна поддръжка,

- списък на корективните операции по поддръжка,

- операциите по поддръжка, регулирани от специфични условия за употреба.

 

Равнището на операциите по поддръжка се описва. Също се описват и задачите по поддръжката, които трябва да бъдат извършвани от железопътните предприятия (поддръжка, проверки, изпитвания на спирачките и др.).

 

БЕЛЕЖКА: Някои операции по поддръжка като основните прегледи (ниво 4) и възстановяването, преобразуването или много големите ремонти (ниво 5) могат да не бъдат определени при въвеждането в експлоатация на возилото. В този случай отговорността и процедурите предназначени за определяне на такива операции по поддръжката трябва да бъдат описани.

 

- Наръчници и дневници за поддръжка

Наръчникът обяснява списъка на дейностите, които следва да бъдат извършени за всяка операция по поддръжката представена в списъка към плана за поддръжка.

 

Някои дейности по поддръжката могат да бъдат общи за различни операции или общи за различни возила. Тези дейности се обясняват в специални дневници по поддръжка.

 

Наръчниците и дневниците трябва да съдържат следните информации:

 

- Специални инструменти и съоръжения

- Стандартни или специфични компетенции изисквани за персонала (заваряване, неразрушително изпитване и др.),

- Общи изисквания в областта на механиката, електричеството, производството и други технически компетенции,

- Професионални и експлоатационни разпоредби, свързани със здравето и безопасността (включително, но без да се ограничава до действащото законодателство, контролираното използване на опасни за здравето и безопасността вещества),

- Разпоредби свързани с опазването на околната среда,

- Подробно описание на действието като минимален обем:

- Инструкции за сглобяване и разглобяване,

- Критерии за поддръжка

- Проверки и изпитвания

- Части необходими за извършването на дейностите

- Части необходими за извършването на дейностите,

- Изпитвания и процедури, които се прилагат след всяка операция по поддръжката преди въвеждане в експлоатация на возилото

- Проследяемост и записи.

- Наръчник за аварийна помощ (диагностициране на неизправностите),

 

Включително функционалните диаграми и схеми.

 

4.2.8.1.2. Управление на плана за поддръжка.

 

В случая, когато железопътните предприятия провеждат поддръжка на използвания от тях подвижен състав те трябва да гарантират прилагането на процедури за управление на поддръжката и на експлоатационната цялост на подвижния състав, включително:

 

- Информация в регистъра на подвижния състав,

- Управление на активите, включително на регистрите за всякакви предприети дейности по поддръжката и тези, които остава да бъдат проведени върху подвижния състав (които ще бъдат предмет на определени срокове за различни нива на архивиране),

- Софтуер, когато е уместно,

- Процедури по приемането и обработката на специфична информация, отнасяща се до оперативната поддръжка на подвижния състав, наложила се вследствие определени обстоятелства включително, без ограничения, инциденти по време на експлоатация или свързани с поддръжката, които могат да засегнат целостта на подвижния състав по отношение на безопасността,

- Процедури по идентифицирането, изготвянето и разпространението на специфична информация, отнасяща се до оперативната поддръжка на подвижния състав, наложила се вследствие от определени обстоятелства включително, без ограничения, инциденти по време на експлоатация или свързани с поддръжката, които могат да засегнат целостта на подвижния състав по отношение на безопасността,

 

- Профилите на оперативната експлоатация на подвижния състав (включително и без ограничение тонове километри и общ километраж).

 

- Процесите по защита и валидиране на такива системи.

 

В съответствие с разпоредбите на приложение ІІІ към Директива 2004/49/ЕО, Системата за управление на безопасността на железопътните предприятия трябва да доказва, че са взети необходимите мерки за поддръжка, които след това гарантират спазването на основните изисквания, както и изискванията на настоящата ТСОС, включително спазването на изискванията за поддръжката.

 

В случай, че други структури освен железопътните предприятия използват подвижен състав и носят отговорността за поддръжката на подвижния състав, железопътното предприятие, което използва този подвижен състав трябва да удостовери, че действително се прилагат всички съответни процедури по поддръжката. Този аспект трябва да бъде също доказан по подходящ начин в Системата за управление на безопасността на железопътното предприятие.

 

Структурата отговорна за поддръжката на подвижния състав гарантира, че на разположение на експлоатационното железопътно предприятие е предоставена надеждна информация относно процедурите по поддръжката, както и определените данни съгласно настоящата ТСОС, както и трябва да докаже съответствието на товарния вагон с основните изисквания на Директива 2004/16/ЕО последно изменена с Директива 2004/50/ЕО при поискване от страна на експлоатационното предприятие.