НАРЕДБА № 57

от 9.06.2004 г.

за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

(Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., бр. 84 от 2010 г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г., в сила от 26.06.2005 г., попр., бр. 60 от 9.07.2004 г., изм. и доп., бр. 91 от 15.11.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 55 от 7.07.2006 г., попр., бр. 59 от 21.07.2006 г., изм. и доп., бр. 88 от 2.11.2007 г., бр. 84 от 26.10.2010 г.

 

Глава седма

 

РЕГИСТРИ

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., бр. 84 от 2010 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" води и постоянно актуализира регистър на превозните средства, който се експлоатира по железопътната инфраструктура, и регистър на железопътната инфраструктура относно оперативната им съвместимост с железопътната система в рамките на Европейския съюз.

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.) Регистрите по ал. 1 посочват основните характеристики и показатели на всяка подсистема или част от нея, в това число и съотношението им с характеристиките, определени в приложимите ТСОС, съобразно информацията по чл. 23, ал. 3.

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., бр. 84 от 2010 г.) Регистърът на превозните средства и регистърът на железопътната инфраструктура са публични.

 

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2006 г., изм., бр. 84 от 2010 г.) Регистърът на превозните средства съдържа най-малко следната информация:

 

1. данни за декларацията за проверка и лицето, което я е издало;

 

2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2010 г.) данни, изисквани от общите спецификации за регистъра, приети от Европейската комисия;

 

3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., бр. 84 от 2010 г.) идентификационни данни на притежателя или на наемателя на превозното средство;

 

4. (нова - ДВ, бр. 88 от 2007 г., изм., бр. 84 от 2010 г.) Европейски номер на превозното средство (ЕVN);

 

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 88 от 2007 г., изм., бр. 84 от 2010 г.) всякакви ограничения, свързани с използването на превозното средство;

 

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 88 от 2007 г., изм., бр. 84 от 2010 г.) данни за плана за поддръжка на превозните средства, както и за лицата, отговорни за тяхната поддръжка;

 

7. (нова - ДВ, бр. 84 от 2010 г.) препратки към Европейския регистър на разрешените типове превозни средства.

 

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 84 от 2010 г.) Информацията, съдържаща се в регистъра на превозните средства, трябва да бъде достъпна за потребителите на Европейския виртуален регистър на превозните средства посредством връзка между двата регистъра.

 

(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2010 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" предоставя на Европейската железопътна агенция посредством регистъра на превозните средства информация относно:

 

1. техническите характеристики на типа превозно средство, определени в съответните ТСОС;

 

2. наименованието на производителя на превозното средство;

 

3. датите, препратките и издадените разрешения за всеки тип превозно средство;

 

4. промени относно издадени разрешения за тип превозно средство.

 

(7) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2010 г.) Превозно средство, на което е издадено разрешение по чл. 54в или 54д, се вписва в регистъра на превозните средства незабавно след издаване на разрешението за въвеждане в експлоатация, но не по-късно от започването на превози по железопътната инфраструктура.

 

(8) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2010 г.) Лицето, чието превозно средство е получило разрешение за въвеждане в експлоатация, подава по електронен път необходимите данни, които се вписват в регистъра от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", след като бъдат проверени.

 

(9) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2010 г.) При промяна във вписаните данни лицето по ал. 8 се задължава незабавно да заяви настъпилите промени.

 

(10) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2010 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да спре от експлоатация превозно средство, за което установи, че не е вписано в регистъра на превозните средства или в Европейския виртуален регистър на превозните средства, до вписването му в съответния регистър.

Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2010 г.) (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" осигурява посредством регистъра на превозните средства достъпност на данните за издадените разрешения по чл. 54ж в Европейския регистър на разрешените типове превозни средства.

 

(2) Европейският регистър на разрешените типове превозни средства съдържа информация за издадените в държавите-членки разрешения за типове превозни средства, както и за броя на държавите-членки, в които е бил разрешен типът превозно средство.

 

(3) За поддържане на регистъра по ал. 2 Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" предоставя на Европейската железопътна агенция посредством регистъра на превозните средства информация относно:

 

1. техническите характеристики на типа превозно средство, определени в съответните ТСОС;

 

2. наименованието на производителя на превозното средство;

 

3. датите, препратките и издадените разрешения за всеки тип превозно средство;

 

4. промени относно издадени разрешения за тип превозно средство.

Чл. 62. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2007 г.) (1) След издаване на разрешение по чл. 44д, ал. 1 в съответния регистър по чл. 61, ал. 1 се вписва най-малко следната информация:

 

1. наименование, основни характеристики и техническо описание на структурната подсистема или на съответните части от нея;

 

2. данни относно строителни разрешения и актове съгласно изискванията на Закона за устройство на територията - когато е приложимо;

 

3. приложими ТСОС и/или национални технически изисквания;

 

4. име/наименование на лицето за оценяване на съответствие на съответната подсистема или части от нея с ТСОС и с националните правила за безопасност;

 

5. списък на протоколите за проверки/тестовете на структурната подсистема или съответните части от нея, изготвени от лицето за оценяване на съответствието, и кратко описание на резултатите от тях;

 

6. проведени проучвания и/или изпитания съгласно чл. 44г, ал. 7 заедно с кратко описание на резултатите от тях;

 

7. направените предписания и препоръки съгласно чл. 44в, ал. 7 и чл. 44г, ал. 8;

 

8. времетраене на пробната експлоатация;

 

9. ограничителни условия за експлоатация;

 

10. списък на правилата и инструкциите за експлоатация и поддържане на подсистемата или части от нея;

 

11. лицето, което въвежда в експлоатация подсистемата или съответната й част;

 

12. номер и дата на издаване на разрешението за въвеждане в експлоатация на структурната подсистема или съответните части от нея;

 

13. дата на въвеждане в експлоатация.

 

(2) След издаване на разрешение по чл. 44е, ал. 1 в съответния регистър по чл. 61, ал. 1 се вписва освен информацията по ал. 1 и името/наименованието на вносителя.

Чл. 63. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2007 г., изм., бр. 84 от 2010 г.) (1) С решението за първоначално въвеждане в експлоатация на превозно средство изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" определя Европейски номер на превозното средство (ЕVN).

 

(2) Номерът по ал. 1 се определя съгласно изискванията, посочени в съответните ТСОС, и се предоставя еднократно, освен ако друго не е предвидено в съответните ТСОС.

 

(3) Номерът по ал. 1 се маркира върху превозното средство от лицето, получило разрешение за въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на съответните ТСОС.

 

(4) Когато превозното средство се експлоатира или е предназначено да се експлоатира от или към трети държави, чиято железопътна инфраструктура е с междурелсие, различно от междурелсието на основната железопътна инфраструктура на Общността, то може да бъде допуснато за движение по националната железопътна инфраструктура, ако е ясно обозначено с друга кодова система.