Въведете потребителско име и парола:
Наистина ли искате да излезете?


ИА "ЖА" | е - Регистър

НАЧИН ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР
НА ПОДВИЖНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С въвеждането на име и парола оторизираното лице получава право за достъп и работа в електронния регистър.

От „Главно меню” потребителят може да избере да работи със заявки или потребителски справки.

При възникнали затруднения в процеса на работа с регистъра моля да се свържете с нас на телефони:

  • 932 54 20
  • 932 42 76
  • 9409 379
  • 9409 574
  • 9409 648

Заявка за регистрация

Собствениците на подвижен състав могат да подадат онлайн заявка за регистрация оттук

Публичен регистър

Въведете номер и натинете "Преглед" за подробна информация.

Новини

09.06.2021 г. - От 16.06.2021 г. е в сила РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)2018/1614 НА КОМИСИЯТА от 25 октомври 2018 година за определяне на спецификации за регистрите на превозните средства, посочени в член 47 от Директива (ЕС)2016/797 на Европейския парламент и Съвета, и за изменение и отмяна на Решение 2007/756/ЕО на Комисия, което можете да изтеглите от тук.

08.06.2021 г. - Списък на валидните маркировки на държатели на ПЖПС (VKM) в България може да намерите на страницата на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) от тук

01.09.2010 г. - Попълването на задължителните полета „Крива на забавяне” се извършва по формула, и се изчислява за всяко возило поотделно, спрямо неговата тара и товароносимост, тъй както е указано тук

30.08.2010 г. - Собствениците/ползвателите, чиито превозни средства са били успешно въведени в регистъра следва да обновяват въведените за тях данни използвайки Ремонтната карта в меню Заявки на регистъра. При въвеждане на номера на превозното средство следва да се натисне клавиша Enter, при което автоматично се попълват текущите данни записани в регистъра, като тези от тях които са променени физически на возилото следва да бъдат въведени и изпратени за одит. Най-късно 24 часа след като бъде извършена промяна по техническото/документално състояние на превозното средство, промяната трябва да бъде отразена в регистъра. При бракуване или продажба на превозни средства, собствениците незабавно изпращат на хартиен носител заявка до ИАЖА, придружена с протокол за брак и пономерен списък на возилата с цел отписването им от е-Регистър.

30.08.2010 г. - План за поддръжка - Всяко превозно средство въведено в експлоатация следва да има план за поддръжка, където са описани периодичността за извършване на ремонти, резервните части необходими за возилото и други. Планът за поддръжка се изготвя съгласно Решение на Комисията 2006/861/ЕО и извлечение от него е приложено тук. Планът за поддръжка се изготвя от собственика/ползвателя на превозното средство и се извежда с номер, който следва да бъде попълнен в поле "№ на плана за поддръжка" в регистъра във формат ХХ/ДД.ММ.ГГГГ.