Въведете потребителско име и парола:
Наистина ли искате да излезете?


ИА "ЖА" | е - Регистър

НАЧИН ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР
НА ПОДВИЖНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С въвеждането на име и парола оторизираното лице получава право за достъп и работа в електронния регистър.

От „Главно меню” потребителят може да избере да работи със заявки или потребителски справки.

При възникнали затруднения в процеса на работа с регистъра моля да се свържете с нас на телефони:

  • 932 54 20
  • 932 42 76
  • 9409 379
  • 9409 574
  • 9409 648

Заявка за регистрация

Собствениците на подвижен състав могат да подадат онлайн заявка за регистрация оттук

Публичен регистър

Въведете номер и натинете "Преглед" за подробна информация.

Новини

19.07.2012 г. - От 01.01.2012 г. е в сила Решение на Комисията от 12 май 2011 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (2011/314/ЕС), което можете да изтеглите от тук

19.07.2012 г. - Списък на актуалните маркировки на държатели на возила към 04.07.2012 г. може да намерите тук

29.12.2011 г. - Поздравителната картичка за Коледа и Нова година

14.11.2011 г. - Списък на валидните към 06.10.2010 г. маркировки на държатели на ПЖПС (VKM) в България може да намерите тук.

02.03.2011 г. - Уважаеми потребители,
Чрез предоставеният Excel файл, имате възможност за поредица от вагонни номера да извършите следното:
- Проверка за коректността на № на вагон.
- Да се определи вярна контролна цифра. 1. Файл за проверка на списъци с номера на вагони;
- Да се преобразуват № -ра на вагони от произволен формат в шаблони (кол.30 / 33 и чрез Copy/Paste да се изготвят структурирани списъци).

Забележка: Въведени са примерни данни в колона 1, данните в другите колони са резултативни
Иван Тренчев
експерт ИА „Железопътна администрация”
тел. 9409 512, 932 5606

03.01.2011 г. - Поздравителната картичка за Коледа и Нова година може да откриете тук

19.12.2010 г. - Държателите на железопътни превозни средства подават заявление за получаване на достъп до електронния регистър. За целта следва да попълнят следните два формуляра:
1. Формуляр за регистриране на държателя в регистъра;
2. Формуляр за получаване на маркировка на държател на превозно средство (Vehicle keepers marking).

Заявлението се изпраща на адреса на ИА "Железопътна администрация":
До изпълнителния директор на ИА "ЖА"
ул. „Гурко“ № 5
гр. София 1080

10.12.2010 г. - Списък на валидните към 01.12.2010 г. маркировки на държатели на ПЖПС (VKM) в България може да намерите тук.

Приложение П9 за декември месец може да изтеглите от тук.

17.11.2010 г. - Приложение П9 на ТСОС "Експлоатация и управление на трафика" (Решение на Комисията 2006/920/ЕО) се публикува отделно, като се обновява ежемесечно. Приложението съдържа база данни с буквените означение на товарните вагони и тяхната връзка с пета до осма цифри от номера на вагона. Приложение П9 за ноември месец може да изтеглите от тук.

09.11.2010 г. - С публикуването в Държавен вестник (бр. 84 от 26.10.2010 г.) на измененията на Наредба 57 за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз, бяха приети промените засягащи регистъра на превозните железопътни средства. Добавените текстове са записани в чл. 61 ал.7-10. Наредба 57 може да изтеглите от тук.

07.11.2010 г. - Списък на валидните към 03.11.2010 г. маркировки на държатели на ПЖПС (VKM) в България може да намерите тук. Списъкът с валидните маркировки на държатели на ПЖПС в Европейския съюз може да намерите тук.

15.10.2010 г. - При въвеждане в експлоатация всяко железопътно превозно средство получава Европейски номер, който се нанася на возилото, съгласно описания в Решение на Комисията № 2006/920/ЕО начин (Приложение П, П1, П2, П3, П8).

01.09.2010 г. - Попълването на задължителните полета „Крива на забавяне” се извършва по формула, и се изчислява за всяко возило поотделно, спрямо неговата тара и товароносимост, тъй както е указано тук

30.08.2010 г. - Собствениците/ползвателите, чиито превозни средства са били успешно въведени в регистъра следва да обновяват въведените за тях данни използвайки Ремонтната карта в меню Заявки на регистъра. При въвеждане на номера на превозното средство следва да се натисне клавиша Enter, при което автоматично се попълват текущите данни записани в регистъра, като тези от тях които са променени физически на возилото следва да бъдат въведени и изпратени за одит. Най-късно 24 часа след като бъде извършена промяна по техническото/документално състояние на превозното средство, промяната трябва да бъде отразена в регистъра. При бракуване или продажба на превозни средства, собствениците незабавно изпращат на хартиен носител заявка до ИАЖА, придружена с протокол за брак и пономерен списък на возилата с цел отписването им от е-Регистър.

30.08.2010 г. - План за поддръжка - Всяко превозно средство въведено в експлоатация следва да има план за поддръжка, където са описани периодичността за извършване на ремонти, резервните части необходими за возилото и други. Планът за поддръжка се изготвя съгласно Решение на Комисията 2006/861/ЕО и извлечение от него е приложено тук. Планът за поддръжка се изготвя от собственика/ползвателя на превозното средство и се извежда с номер, който следва да бъде попълнен в поле "№ на плана за поддръжка" в регистъра във формат ХХ/ДД.ММ.ГГГГ.