Въведете потребителско име и парола:
Наистина ли искате да излезете?


ИА "ЖА" | е - Регистър

НАЧИН ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР
НА ПОДВИЖНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С въвеждането на име и парола оторизираното лице получава право за достъп и работа в електронния регистър.

От „Главно меню” потребителят може да избере да работи със заявки или потребителски справки.

При възникнали затруднения в процеса на работа с регистъра моля да се свържете с нас на телефони:

  • 932 54 20
  • 932 42 76
  • 9409 379
  • 9409 574
  • 9409 648

Заявка за регистрация

Собствениците на подвижен състав могат да подадат онлайн заявка за регистрация оттук

Новини

30.05.2024 г. - Във връзка с прекратяване действието на НРПС на Република България от 16.06.2024 г. и прехвърляне на вписаните в регистъра данни в ERV, считано от 31.05.2024 г. ИАЖА спира приема на документи за регистрация в НРПС. След 16.05.2024 г., документите ще се подават по електронен път, чрез Европейската железопътна агенция.

30.01.2024 г. - От 01.02.2024 г. със Заповед № 14-00-9/24.01.2024 г. влиза в сила Ръководство за нова регистрация, актуализация на регистрацията, промяна в регистрационния статус и промяна на европейски номер на железопътни превозни средства в Национален регистър на превозните средства

14.12.2023 г. - В Държавен вестник бр. 94 от 10.11.2023 г е обнародвано допълнение в чл. 61, ал. 9 на Наредба № 57 от 6.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз, което определя срок за заявяване на настъпила промяна на вписаните в НРПС данни. „При промяна във вписаните в НРВ данни лицето по ал. 8 се задължава незабавно, но не по-късно от 14 дни от възникване на новите обстоятелства, да заяви настъпилите промени в ИА "ЖА", както и в случай на унищожаване на превозното средство или за решението си да го изключи от регистъра.“

10.11.2023 г. - Собствениците/стопанисващите на превозни средства, които са вписани в НРПС, следва да обновяват въведените за тях данни използвайки Ремонтната карта в меню Заявки на регистъра. Веднага, след като бъде извършена промяна по техническото/документално състояние на превозното средство, промяната трябва да бъде заявена и отразена в регистъра.

10.11.2023 г. - Съгласно РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)2018/1614 НА КОМИСИЯТА от 25 октомври 2018 година за определяне на спецификации за регистрите на превозните средства, ЕЖА извършва присвояване на организационни кодове, при заявка от заинтересувани стопански субекти, чиято дейност е свързана с железопътния транспорт. Кодът представлява комбинация от букви и цифри, които дават информация за субекта. Присъединяването на Република България към ЕРПС, трябва да се случи най-късно до 16 юни 2024 г. След присъединяването към ЕРПС, заявителите ще трябва да използват функцията за централизирано регистриране и изискването на организационен код е задължително.

09.06.2021 г. - От 16.06.2021 г. е в сила РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)2018/1614 НА КОМИСИЯТА от 25 октомври 2018 година за определяне на спецификации за регистрите на превозните средства, посочени в член 47 от Директива (ЕС)2016/797 на Европейския парламент и Съвета, и за изменение и отмяна на Решение 2007/756/ЕО на Комисия, което можете да изтеглите от тук.

08.06.2021 г. - Списък на валидните маркировки на държатели на ПЖПС (VKM) в България може да намерите на страницата на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) от тук